എന്റെ ദൈവം

ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാന്‍ നിന്ന്റെ ദൈവം ആക്കുന്നു
യെസ്സയാവ് 41(10)