വിശുദ്ധ തോമസ്ലീഹ


ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ തൊട്ടു വിശ്വസിച്ച ശിഷ്യന്‍ 
കിഴക്കിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിച്ച ശിഷ്യന്‍ 
ഭാരതത്തില്ലേ ക്രിസ്ഥാനിയുടെ മുന്നേ നടന്നവന്‍